【DBD】リスナーに命乞いさせてみた結果が面白すぎた。#shorts #dbdshorts #dbd